14.5.2021

Käyttöehdot

Huomioitavaa: Nämä käyttöehdot eivät toki päde kaikilla verkkosivuilla. Esimerkiksi suomalaisella netticasinolla voi olla omat, kuten myös avointen työpaikkojen sivustolla.

Nämä käyttöehdot koskevat verkkopalvelua, josta käytetään tässä nimitystä "Palvelu". Avaamalla verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä" tai "Asiakas") hän sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Mikäli Asiakas/Käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua. Asiakkaan ja sivuston välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä tällä internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja. Sivuston omistajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan tällä verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Sivuston omistaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Sivuston omistajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan/Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan/Käyttäjän toimestasivuston omistaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas, tai Käyttäjä, vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Sivuston omistaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Sivuston omistajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Sivuston omistajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tms. taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Sivuston omistaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan/Käyttäjän pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

Asiakas/Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas/Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas/Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas/Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai sivuston omistajalle. Sivuston omistaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

Asiakkaan/Käyttäjän sivuston omistajalta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät sivuston omistajan omistuksessa eikä Asiakkaalla/Käyttäjällä ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas/Käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas/Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan/Käyttäjä on ilmoitettava asiasta viipymättä sivuston omistajan asiakaspalveluun. Sivuston omistajalla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan/Käyttäjän pääsy Palveluun. Sivuston omistajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta/Käyttäjästä, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Sivuston omistaja ei vastaa Asiakkaalle/Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että sivuston omistaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle/Käyttäjälle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan/Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Sivuston omistaja ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Sivuston omistaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Asiakas/Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, sivuston omistajalle, hänen sopimuskumppaneilleen, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas/Käyttäjä sitoutuu korvaamaan sivuston omistajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Asiakas/Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Sivuston omistaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin. Sivuston omistaja ei vastaa Asiakkaan/Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas/Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen sivuston omistajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä/Asiakas hyväksyy ja sallii, että ulkopuoliset tahot saattavat lisätä evästeitä Käyttäjän/Asiakkaan selaimiin ja lukea niitä tai kerätä niistä tietoja jäljitteiden avulla siksi, että sivustolla näytetään mainoksia, kerätään kävijätilastoja jne. Esimerkiksi jos Palvelu näyttää Googlen mainoksia, Google käyttää DoubleClickin evästettä AdSense sisällölle -mainoksia näyttävissä julkaisijoiden sivustoissa. Tällöin Palvelulla on sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti täysi yksinoikeus käyttää kaikkia DoubleClickin evästeen käytöstä saatuja tietoja mihin tahansa Palveluun liittyvään tarkoitukseen sillä ehdolla, että Google voi käyttää ja luovuttaa näitä tietoja Googlen mainonnan tietosuojakäytäntöjen sekä sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.